Foto+2

Onderzoek

Bomen groeien en veranderen. En wat zij nodig hebben verandert in hetzelfde tempo mee. Een jonge eik vraagt immers andere verzorging dan een oude lindenboom met plakoksel. De gediplomeerde ETW’ers (European Tree Worker) en ETT’ers (European Tree Technician) van VDBH Boomverzorging kennen de behoeften van bomen. Zij geven graag advies over een duurzaam, beheersbaar bomenbestand.

Verschillende werkzaamheden, weersomstandigheden, groeiplaatsen of aantastingen kunnen invloed hebben op de gezondheid en daarmee het duurzaam beheer van bomen. Een goed advies kan meestal niet gegeven worden zonder onderzoek naar de huidige situatie. Bij VDBH gebruiken we, afhankelijk van de situatie, onderstaande onderzoeksmethoden:

  • Boominventarisatie

Bij het volledige bomenbestand wordt een nulmeting uitgevoerd. Deze gegevens worden verwerkt in GIS (geografisch informatiesysteem). Dit omvat ook een boomveiligheidscontrole.

  • Boomveiligheidscontroles

Door periodiek de bomen te controleren op veiligheid en dit te verwerken in GIS kan er een boomveiligheidsrapportage of een beheerplan worden opgesteld.

  • Nader technisch onderzoek

De ernst van aantastingen, zoals schimmels en het constateren van holtes en plakoksels, worden tijdens dit onderzoek duidelijk. Aan de hand van de uitkomst kan specifiek boomonderhoud worden gepleegd.

  • Boom Effect Analyse

Reconstructies van bestaande wegen en het (om)leggen van kabels en leidingen hebben van invloed op omliggende bomen. De effecten van de uitvoering worden in deze analyse vroegtijdig vastgesteld, zodat de bomen duurzaam behouden kunnen worden.

  • Groeiplaatsonderzoek

Dit onderzoek zal uitwijzen of de bodem geschikt is voor een bepaalde boom.

  • Boombeheerplan

Met de verkregen informatie over de bomen worden de maatregelen vastgelegd. Denk hierbij aan een jaarlijkse controle van attentiebomen, toekomstgericht snoeien of nader onderzoek. Ook delen we een korte en lange termijnvisie, kostenbegroting en de baten van de bomen. Duidelijkheid zodat u weet waar u aan toe bent: daar houden we van!

VDBH Boomverzorging geeft graag advies, maar wel op basis van goede informatie. Pas na een onderzoek weten we echt waar we over praten!